მეზობელი სიტყვები
glyceraldehyde 3-phosphate
არსებითი სახელი
/͵glɪsə͵rældɪhaɪd͵θri:ʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. გლიცერალდეჰიდ-3-ფოსფატი (ფოტოსინთეზში, გლიკოლიზსა და გლუკოგენეზში მონაწილე ფოსფოტრიოზა; აბრევ. GAP, G3P).