მეზობელი სიტყვები
glycerine
არსებითი სახელი
/ʹglɪsəri:n, ʹglɪsərɪn/

გლიცერინი (განსაკ. როგორც სამრეწველო ან ფარმაკოლოგიური პროდუქტი) [იხ. აგრ. glycerol].