მეზობელი სიტყვები
gnathosoma აგრ. gnathosome
არსებითი სახელი
/͵neɪθəʊʹsəʊmə, ʹneɪθəʊsəʊm/

ფეხს. გნათოსომა (ქელიცერიანების პირის მიდამო ბუკალურ დანამატებთან ერთად).