მეზობელი სიტყვები
G6P dehydrogenase
/͵dʒi:sɪkspi:͵di:haɪʹdrɒdʒəneɪz/