მეზობელი სიტყვები
gypsy moth
არსებითი სახელი
/ʹdʒɪpsɪmɒθ/

ენტ. არაფარდი პარკხვევია (Lymantria dispar).