მეზობელი სიტყვები
gyrencephalic ან gyrencephalous
ზედსართავი სახელი
/͵dʒaɪərənsɪʹfælɪk, -kɛʹfælɪk, dʒaɪərənʹsɛfələs, -ʹkɛfələs/

ზოოლ. გირენცეფალური, ხვეულებიანი თავის ტვინის ნახევარსფეროების მქონე (ითქმის უმაღლესი ძუძუმწოვრების შესახებ).