მეზობელი სიტყვები
haemotropic
არსებითი სახელი
/͵hi:məʊʹtrɒpɪk/

ბიოქ. ჰემოტროპული, სისხლზე ზემოქმედებას რომ ახდენს.