მეზობელი სიტყვები
Haliaeetus
არსებითი სახელი
/həʹli:ɛtəs/

ორნ. ფსოვი, თეთრკუდა არწივი (Haliaeetus gen.).