მეზობელი სიტყვები
halobios
არსებითი სახელი
/͵hæləʊʹbaɪəs/

ეკოლ. 1) ჰალობიოსი (ზღვებში მცხოვრებ ორგანიზმთა ერთობლიობა);

2) ჰალობიოსი (მარილიან წყლებში ან გარემოში მცხოვრებ ორგანიზმთა ერთობლიობა).