მეზობელი სიტყვები
HHV-4
/͵eɪtʃeɪtʃʹvi:ʹfɔ:(r)/

აბრევ. = human herpesvirus 4.