მეზობელი სიტყვები
holocephalian
ზედსართავი სახელი
/͵hɒləʊsɪʹfeɪlɪən/

იქთ. მთლიანთავიანი; მთლიანთავიანთა ქვეკლასში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. Holocephali].