Homo erectus
არსებითი სახელი
/͵hɒməʊɪʹrɛktəs, ͵həʊməʊ-/

ლათ. პალეონტ. ჰომო ერექტუსი, "გამართული ადამიანი" (ადამიანის ერთ-ერთი სავარაუდო წინაპარი, რომლის ნაშთებიც ამიერკავკასიასა და აზიაშია აღმოჩენილი) [იხ. აგრ. Homo, Homo ergaster].