მეზობელი სიტყვები
hyaloid membrane
/͵haɪəlɔɪdʹmɛmbreɪn/