მეზობელი სიტყვები
hydrogen-oxidizing bacteria
/͵haɪdrədʒənʹɒksɪdaɪzɪŋbækʹtɪərɪə/