მეზობელი სიტყვები
hydrorhizae
/͵haɪdrəʊʹraɪzi:/

hydrorhiza- pl.