მეზობელი სიტყვები
hygrophyte
არსებითი სახელი
/ʹhaɪgrəʊfaɪt/

ბოტ. ჰიგროფიტი, ჭარბტენიან პირობებს შეგუებული მცენარე.