მეზობელი სიტყვები
hymenia
/haɪʹmi:nɪə/

hymenium-ის pl.