მეზობელი სიტყვები
hypostases
/haɪʹpɒstəsi:z/

hypostasis-ის pl.