მეზობელი სიტყვები
hysteranthous
ზედსართავი სახელი
/͵hɪstəʹrænθəs/

ბოტ. ჰისტერანთული, ფოთლები ყვავილობის შემდეგ რომ გამოსდის (ითქმის მცენარის შესახებ) [შდრ. აგრ. proteranthous, synanthous].