მეზობელი სიტყვები
ichneumon flies
/ɪkʹnju:mənflaɪz/