მეზობელი სიტყვები
idiotope
არსებითი სახელი
/ʹɪdɪəʊtəʊp/

იმუნ. იდიოტოპი, იდიოტოპური დეტერმინანტი (ანტისხეულის ან T-უჯრედული რეცეპტორის ვარიაბელური უბნის ეპიტოპი / ანტიგენური დეტერმინანტი).