მეზობელი სიტყვები
Ig
/͵aɪʹdʒi:/

აბრევ. = immunoglobulin.