მეზობელი სიტყვები
imagines
/ɪʹmeɪdʒɪni:z/

imago- pl.