მეზობელი სიტყვები
incipient species
არსებითი სახელი
/ɪn͵sɪpɪəntʹspi:ʃi:z/

pl ევოლ. ჩამოყალიბებადი სახეობები (პოპულაციები, რომლებიც დივერგენციის / განშტოების პროცესში იმყოფებიან, მაგრამ ურთიერთშეჯვარების უნარი ჯერ კიდევ გააჩნიათ).