მეზობელი სიტყვები
inducible gene
არსებითი სახელი
/ɪnʹdju:səbldʒi:n/

გენ. ინდუცირებადი გენი (გენი, რომლის გამოვლინებასაც განაპირობებს გარეგანი სტიმული – მაგ. ბაქტერიის ანტიბიოტიკისადმი რეზისტენტული გენი ვლინდება მხოლოდ გარემოში ანტიბიოტიკის არსებობისას) [შდრ. აგრ. constitutive gene].