მეზობელი სიტყვები
inducible enzyme
არსებითი სახელი
/ɪn͵dju:səblʹɛnzaɪm/

ბიოქ. ინდუცირებადი ფერმენტი, ადაპტური ფერმენტი (ფერმენტი, რომელიც ორგანიზმში გარეგანი გამღიზიანებლის / სტიმულის საპასუხოდ გამომუშავდება; აგრ. adaptive enzyme) [შდრ. აგრ. constitutive enzyme].