მეზობელი სიტყვები
indumenta
/͵ɪndjʊʹmɛntə/

indumentum-ის pl.