მეზობელი სიტყვები
infusoria
არსებითი სახელი
/͵ɪnfjʊʹzɔ:rɪə, -sɔ:rɪə/

pl მიკრ. მოძვ. ინფუზორიები (მტკნარი წყლის უმარტივესი ორგანიზმების კრებითი სახელწოდება).