მეზობელი სიტყვები
initiator codon
/ɪ͵nɪʃɪeɪtəʹkəʊdɒn/