მეზობელი სიტყვები
inosine monophosphate
არსებითი სახელი
/͵ɪnəsi:nmɒnəʹfɒsfeɪt, ͵ɪnəʊsi:n-/

ბიოქ. ინოზინმონოფოსფატი, ინოზინმჟავა (მეტაბოლიზმში მონაწილე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნუკლეოტიდი; აგრ. inosinic acid; აბრევ. IMP).