მეზობელი სიტყვები
insectaria
/͵ɪnsɛkʹtɛərɪə/

insectarium-ის pl.