მეზობელი სიტყვები
IS
/͵aɪʹɛs/

აბრევ. = insertion sequence.