მეზობელი სიტყვები
isandrous
ზედსართავი სახელი
/aɪʹsændrəs/

ბოტ. იზანდრული, ფორმითა და სიდიდით მსგავსი, ხოლო რიცხობრივად გვირგვინის ფურცლების ტოლი რაოდენობის მტვრიანების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ).