მეზობელი სიტყვები
ischiadic nerve
/͵ɪskɪ͵ædɪkʹnɜ:v/