მეზობელი სიტყვები
ischiatic nerve
/͵ɪskɪ͵ætɪkʹnɜ:v/