მეზობელი სიტყვები
isodiametric
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsədaɪəʹmɛtrɪk, ͵aɪsəʊ-/

იზოდიამეტრული, თანაბარი დიამეტრის მქონე (ითქმის უჯრედის / სტრუქტურის შესახებ); isodiametric cells ბოტ. იზოდიამეტრული / თანაბარზომიანი უჯრედები (პარენქიმისა).