მეზობელი სიტყვები
isoenzymes
/͵aɪsəʹɛnzaɪmz, ͵aɪsəʊ-/