მეზობელი სიტყვები
isogamous
ზედსართავი სახელი
/aɪʹsɒgəməs/

მიკრ. იზოგამიური, იზოგამია რომ ახასიათებს [იხ. აგრ. isogametes].