მეზობელი სიტყვები
isolecithal
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʊʹlɛsɪθl/

ემბრ. იზოლეცითალური, ციტოპლაზმაში თანაბრად განაწილებული ყვითრის მქონე (ითქმის კვერცხის შესახებ) [შდრ. აგრ. centrolecithal, telolecithal]; isolecithal egg იზოლეცითალური კვერცხი.