მეზობელი სიტყვები
isomerase
არსებითი სახელი
/aɪʹsɒməreɪz/

ბიოქ. იზომერაზა (იზომერების – იზოფერმენტების, იზოფორმების და მისთ. ერთი ფორმიდან მეორეში გარდაქმნის მაკატალიზებელი ფერმენტები).