მეზობელი სიტყვები
isopetalous
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʊʹpɛtələs/

ბოტ. ტოლფურცლიანი (ითქმის ყვავილის გვირგვინის შესახებ).