მეზობელი სიტყვები
isopodous
ზედსართავი სახელი
/aɪʹsɒpədəs/

ზოოლ. 1) ტოლფეხიანი, ერთნაირი ზომისა და ფორმის ფეხების მქონე;

2) ტოლფეხიანი, ტოლფეხიანების რიგს რომ ეკუთვნის.