მეზობელი სიტყვები
isostemonous
ზედსართავი სახელი
/͵aɪsəʊʹsti:mənəs/

ბოტ. 1) ჯამის ფოთლების ან გვირგვინის ფურცლების რაოდენობის ტოლი რაოდენობის მტვრიანების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ);

2) მსგავსი / ერთნაირი ზომის მტვრიანების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ).