მეზობელი სიტყვები
IVS
/͵aɪvi:ʹɛs/

აბრევ. = intervening sequence.