მეზობელი სიტყვები
jawless fish
/ʹdʒɔ:ləsfɪʃ/

= Agnatha.