მეზობელი სიტყვები
karyopyknosis
/͵kærɪəʊpɪkʹnəʊsɪs/