მეზობელი სიტყვები
karyorrhexis
არსებითი სახელი
/͵kærɪəʊʹrɛksɪs/

ციტ. კარიორექსისი, უჯრედის ბირთვის დეფრაგმენტაცია.