მეზობელი სიტყვები
Kazbeg birch mouse
არსებითი სახელი
/kə͵zbɛg͵bɜ:tʃʹmaʊs/

მმლ. ყაზბეგის თაგვანა (Sicista kazbegica).