მეზობელი სიტყვები
kb
/͵keɪʹbi:/

აბრევ. = kilobase.