მეზობელი სიტყვები
kbp
/͵keɪbi:ʹpi:/

აბრევ. = kilobase pair.